1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo „OP“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
Minile , Bc. Leona Průchová
Sídlo: Husinecká 929/5, Tábor, PSČ 390 02
Provozovna: Šimáčkova 17, Praha 7, PSČ 170 00
IČ: 88176291, DIČ: CZ8860211822
zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Tábor
(dále jen „prodávající“ nebo „provozovatel“)

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese https://minile.cz (dále jen „e-shop“) a další související právní vztahy, zejména práva a povinnosti vzniklé z kupní smlouvy.

1.3. Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.

1.4. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva (a to i ve formě objednávky- akceptace a následného vystavení dokladu o koupi) a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5. Tyto OP se obdobně a v aplikovatelné míře použijí i při objednávce prostřednictvím jiného prostředku komunikace na dálku (např. email) a i při objednávce osobně na prodejně či mimo prodejní prostory provozovatele, není-li stanoveno jinak.

1.6. Tyto OP jsou viditelně umístěny na titulní stránce e-shopu v její dolní levé části a kupujícímu je umožněno se s nimi v dostatečné míře seznámit před odesláním své objednávky. Obě strany jsou uzavřením kupní smlouvy vázány těmito obchodními podmínkami.

1.7. Pojmy

1.7.1. Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

1.7.2. Kupujícím – spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

1.7.3. Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, případně osoba, která jedná jménem podnikatele nebo na jeho účet

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené v e-shopu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Při registraci v e-shopu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně OP).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení informací o rozměrech, materiálu, doby dodání apod. a také uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Náklady spojené s doručením zboží v ceně zahrnuty nejsou, není-li stanoveno jinak. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu s výjimkami (např. čl. 4.9.); v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového a aktuálního ceníku. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3. Sdělení ostatních zákonných informací se řídí ustanoveními § 1811, § 1820 a § 1821 občanského zákoníku.

3.4. Objednávat zboží je možno prostřednictvím e-shopu prodávajícího.

3.5. Pro objednání zboží v e-shopu vyplní kupující objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o

3.5.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu tlačítkem „přidat do košíku“),

3.5.2. registraci či přihlášení kupujícího

3.5.3. informace o způsobu a nákladech spojených s dodáním zboží a

3.5.4. způsobu úhrady kupní ceny zboží (popř. i záloha) (dále společně jen jako „objednávka“).

3.6. Stejné informace je povinen sdělit prodávající kupujícímu i před uzavřením smlouvy prostřednictvím ostatních prostředků komunikace na dálku či osobním kontaktu.

3.7. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.8. Kupující má právo svou objednávku stornovat do 1 dne ode dne odeslání, a to zasláním žádostí storna na adresu info@minile.cz.

3.9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud kupující tuto objednávku dodatečně nepotvrdí, považuje se tato objednávka za neplatnou.

3.10. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem doručením přijetí objednávky (akceptací) prodávajícím.

3.11. Prodávající má právo až do okamžiku odeslání Zboží kupujícímu od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání prodávajícího spočívající v oznámení kupujícímu, že jím objednané zboží nemůže dodat. Pokud již byla kupujícím za toto Zboží uhrazena kupní cena, prodávající ji bez zbytečného odkladu vrátí kupujícímu na jím uvedený bankovní účet.

3.12. Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, jež je předmětem kupní smlouvy, až do úplného zaplacení kupní ceny za dané zboží kupujícím. Při odeslání věci, prodávající odevzdá věc kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě; kupujícímu (spotřebiteli) předáním spotřebiteli přepravcem.

3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.14. Způsob zabalení Zboží určuje výhradně prodávající; ustanovení § 2097 Občanského zákoníku se nepoužije.

3.15. Kopii OP platných a účinných v době uzavření kupní smlouvy obdrží kupující jako přílohu objednávky na zadanou emailovou adresu, a daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží při převzetí zboží na vyžádání a v elektronické podobě na email.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
platby v Kč v ČR: 247169596/0300 – Era, poštovní spořitelna (ČSOB)
platby v Euro nebo Kč ze Slovenska: 2500466869/8330 – Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“)

4.1.2. bezhotovostně prostřednictvím služby PayPal (přes účet).

4.1.3. bezhotovostně prostřednictvím služby The Pay (platební kartou).

     4.1.4. bezhotovostně prostřednictvím Google Pay a Apple Pay

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, ve výši uvedené u příslušné objednávky v e-shopu. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží, případné daně a poplatky, náklady na komunikaci prostředky na dálku.

4.3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo objednávky), do předmětu platby uvede své jméno. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn v určitých případech vystavit zálohovou fakturu.

4.6. V případě prodlení s placením jakéhokoli peněžitého závazku, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení.

4.7. Provozovatel má právo poskytnout slevu z kupní ceny zboží. Slevy nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb, změny sortimentu nabízeného zboží a změny cen v odůvodněných případech, zejména při změně peněžních kurzů, výrazného nárůstu inflace, nebo při výrazné a náhlé změně dodavatelských podmínek výrobce, nebo ostatních dodavatelů zboží. V případě změny kupní ceny, nebo chybné ceny u nepotvrzené objednávky nebo nedostatku či nemožnosti obstarat objednané zboží apod. je kupující informován. Ten se pak rozhodne, zda se změnou ceny souhlasí, objedná zboží jiné nebo svou objednávku zruší.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Právo odstoupit od smlouvy a práva z vadného plnění je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel reklamované zboží.

5.2 Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. .

5.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.2. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující (spotřebitel) právo od kupní smlouvy odstoupit (nebo zboží vyměnit) bez udání důvodu a bez jakékoli sankce, osobně či písemně, a to do 14 dnů od převzetí zboží; u smlouvy na několik druhů zboží či dodání v několika částech je to do 14 dnů od převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy kupující v této lhůtě oznámí prodávajícímu osobně na adrese provozovny, na adresu elektronické pošty prodávajícího info@minile.cz nebo zašle na svůj náklad provozovateli na adresu Minile, Leona Průchová, Šimáčkova 17, 170 00 Praha 7. Výjimkou je možnost kupujícího stornovat odeslanou objednávku do 1 dne ode dne odeslání, a to žádostí o storno na email info@minile.cz.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. OP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to na náklady kupujícího. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, s původní visačkou a vhodně zabalené. Zboží musí být kompletní a s dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

5.5. Ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než od vrácení/prokázání vrácení zboží kupujícím (spotřebitelem) dle čl. 5.5. OP prodávající vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky s výjimkou nákladů na dodání a jiných zákonných důvodů pro srážky (spotřebitel má totiž právo na dodání zboží ve vybraných situacích zdarma), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, popř. ve formě “kreditu či dárkového poukazu” u plně registrovaného kupujícího (spotřebitele), pokud s tím ten souhlasí. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.

5.6. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi daného zboží, včetně jeho funkčnosti. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které vrátí Provozovateli poškozené, nošené, prané a/nebo opotřebované, zejména pokud jsou odstraněna originální označení Zboží (tj. cedulky, nálepky apod.) je Spotřebitel povinen Provozovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do původního stavu. Nárok na náhradu této škody je Provozovatel oprávněn jednostranně započíst oproti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny.

5.7 Formulář pro odstoupení od smlouvy tvoří Přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek, a je dostupný také ZDE, kupující není povinen formulář použít.

5.8. Provozovatel má právo až do okamžiku odeslání zboží kupujícímu od kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu. Za odstoupení od kupní smlouvy se považuje i právní jednání prodávajícího spočívající v oznámení kupujícímu, že jím objednané zboží nemůže dodat. Pokud již byla kupujícím za toto zboží uhrazena kupní cena, prodávající ji bez zbytečného odkladu vrátí kupujícímu na jím uvedený bankovní účet.

5.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku kupní smlouvy (např. odstoupením), zaniká darovací smlouva bez dalšího od počátku a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě nevrácení, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li však vydání tohoto předmětu dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

5.10. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu nejlevnějším způsobem nabízeným prodávajícím.

5.11. V případě částečného započetí výroby zboží/plnění služby je spotřebitel povinen uhradit poměrnou část ceny zboží/služby.

5.12. Zboží zakoupené bez objednávky přímo v naší kamenné prodejně lze pouze vyměnit (nikoliv vrátit) do 14 dnů.

6. DODÁNÍ ZBOŽÍ A PŘEPRAVA

6.1. Není-li stanoveno jinak, je kupující povinen uhradit náklady spojené s dodáním objednaného zboží.

6.2. Způsob doručení si kupující volí v objednávce. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč/měsíc (slovy: padesát korun českých) nebo je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.4. V případě sjednaného osobního převzetí zboží v sídle prodávajícího, je prodávající povinen kupujícího dohodnutým způsobem (elektronickou poštou, telefonicky, apod.) vyzvat k osobnímu odběru zboží, a to nejpozději následující pracovní den po obdržení zboží v místě převzetí.

6.5. Po dobu prodlení kupujícího podnikatele s převzetím zboží v provozovně prodávajícího či nepřevzetím od přepravce (či na jiném předem dohodnutém místě), přechází na kupujícího nebezpečí škody, ztráty a zničení věci.

6.7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.8. V případě chybné objednávky ze strany kupujícího, je kupující povinen uhradit opětovnou dopravu dle aktuálního ceníku dopravce.

6.9. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat, zda-li zboží nevykazuje vady, např. mechanické poškození obalu, počet balíků. Je-li tomu tak, má kupující právo zboží nepřevzít a s pověřeným pracovníkem přepravce sepsat protokol o škodě a nechat si to jím potvrdit (obsah: označení stran kupní smlouvy, zboží, cena popř. doložit objednávku, dopravce, poškození, datum a čas a místo). Následně je o tomto kupující povinen neprodleně informovat přepravce a prodávajícího, a to telefonicky, emailem či osobně.

6.10. Podpisem dodacího listu/faktury/výdajového pokladního dokladu kupující vyjadřuje souhlas s převzetím zboží a zároveň stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodejci možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. V případě zjištění mechanického poškození zboží při osobním převzetí v provozovně prodávajícího je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

6.11. V případě, že po rozbalení dodaného zboží přepravcem zjistí kupující, že zboží je poškozené, je povinen uplatnit reklamaci u přepravce. V případě, že s tím prodávající výslovně (písemně) souhlasí, může kupujícím tuto reklamaci uplatnit u prodávajícího a prodávající ji bude uplatňovat u přepravce.

6.12. Provozovatel se zavazuje odeslat zboží kupujícímu v přiměřené lhůtě od odeslání informace o uzavření kupní smlouvy dle čl. 3.10. těchto obchodních podmínek. Veškeré lhůty pro dodání zboží uvedené v uživatelském rozhraní e-shopu jsou pouze orientační.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Provozovatel odpovídá spotřebiteli, že je zboží při převzetí bez vad.

7.2. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

7.3. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, i když se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

7.4. Nebezpečí škody přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva. Nabude-li kupující vlastnické právo před odevzdáním věci, má prodávající až do odevzdání věci práva a povinnosti schovatele. To samé platí, pokud kupující nepřevezme věc, i když mu s ní bylo umožněno nakládat.

7.5. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí.

7.6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

7.6.1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána

7.6.2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

7.6.3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo

7.6.4. vyplývá-li to z povahy věci (např. životnost).

7.7. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady na prodávané zboží ve lhůtě 24 měsíců, není-li stanoveno jinak např. čl. 7.8. a 7.19. (12 měsíční záruční lhůta u použitého zboží) či jde o prodlouženou záruku (dále jen “záruční doba, ZD“). Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím; při odeslání zboží, začíná běžet od dojití věci do místa určení.

7.8. ZD se prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně (to neplatí u neoprávněné reklamace). V případě vyřízení reklamace výměnou zboží za nové, ZD začne běžet nanovo od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tj. den, kdy byl kupující povinen věc převzít.

7.9. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů* od převzetí zboží prodejci, a sdělit datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady (popřípadě fotografii) a zvolený způsob vyřízení reklamace. **
* V PŘÍPADĚ DODÁNÍ DOPRAVCEM, REKLAMACI UPLATNĚTE NEJPOZDĚJI NÁSLEDUJÍCÍ PRACOVNÍ DEN PO DODÁNÍ U ZPROSTŘEDKOVATELE ZÁSILKOVNY.
** V PŘÍPADĚ VADY NA ZBOŽÍ OSOBNĚ VYZVEDNUTÉHO V SÍDLE PRODÁVAJÍCÍHO, JE KUPUJÍCÍ POVINEN OZNÁMIT TUTO SKUTEČNOST PÍSEMNĚ ČI ELEKTRONICKY NA EMAIL info@minile.cz A TO TENTÝŽ PRACOVNÍ DEN, ZBOŽÍ NESMÍ BÝT POUŽITÉ. NA POZDĚJŠÍ REKLAMACE BOHUŽEL NEMŮŽE BÝT BRÁN ZŘETEL.

7.10. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

7.11. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat Českou poštou či donést osobně na adresu provozovny prodávajícího Leona Průchová, Šimáčkova 17, Praha 7, 17000 (neposílat na fakturační adresu). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. V případě oprávněné reklamace, má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši.

7.12. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, označeno viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství, součástí, dárku atd.), podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo) a popř. kopii nákupního dokladu a volbu způsobu vyřízení reklamace. Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Kupující-spotřebitel může prokázat a doložit uvedené skutečnosti i jinak, např. výpis z bankovního účtu o koupi zboží. Kupující-podnikatel doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, popř. i dokladu o reklamaci (stejné sériové číslo jako na reklamovaném zboží). Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné, jinak je prodejce oprávněn ho odmítnout k reklamačnímu řízení (viz Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 440/2000 Sb., v platném znění).

7.13. V případě, že věc má při převzetí kupujícím vady, jde o podstatné porušení smlouvy, a kupující má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, dodáním chybějící části, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Na přiměřenou slevu má kupující nárok i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, nebo i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Toto neplatí, pokud kupující před převzetím věci o vadě věděl nebo vadu sám způsobil. Vada věci, která se projeví během šesti (6) měsíců ode dne jejího převzetí, se považuje za již existující při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak

7.14. Kupující oznámí volbu nápravy při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, ledaže jde o opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

7.15. Provozovatel je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené provozovatelem k provedení opravy.

7.16. V případě, že prodávající vadu věci neodstraní včas nebo odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, či od smlouvy odstoupit. Změnu volby může Kupující změnit jen se souhlasem prodávajícího. Obdobně platí i pro vady, které znemožňují řádné užívání věci pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

7.17. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena (např. použité, poškozené, nekompletní atd.). Za vadu zboží se nepovažuje mimo jiné obvyklý barevný nebo strukturovaný rozdíl u přírodních materiálů (např. kůže, kámen), textilních a umělých materiálů (např. drobné odchylky ve vzoru nebo barevném tónu). Dále prodávající neodpovídá za vady vzniklé používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodávajícím nebo výrobcem určeno, neodborným zacházením, nebo zanedbáním péče o zboží, provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy, zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí, u spotřebního zboží (např. baterie) s 6ti měsíční životností, kdy vada je způsobena opotřebením z důvodu obvyklého užívání, apod. Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

7.18. Reklamované zboží bude testováno jen na písemně vytknuté závady.

7.19. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Tuto lhůtu je možné prodloužit po domluvě s kupujícím- spotřebitelem s podmínkou, že takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po marném uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Jedná-li se o případ kupujícího-podnikatele, o reklamaci bude rozhodnuto nejpozději do 40 dnů ode dne jejího uplatnění.

7.20. O průběhu a vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího emailem, popř.telefonicky či písemně. Pokud si kupující nevyzvedne zboží do 1 měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do 1 měsíce od vyrozumění o jejím provedení je kupující povinen uhradit částku za uskladnění zboží.
7.21. Kupující má právo na úhradu nutně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně (např. poštovné). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel navíc právo na úhradu přímých nákladů souvisejících s odstoupením.

7.22. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad o uplatnění/přijetí reklamace. Prodávající zároveň vydá kupujícímu doklad o uplatněné reklamaci, zejm. co bylo obsahem, datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.23. V případě zamítnutí opravy pro neoprávněnost uplatnění, může prodávající se souhlasem kupujícího provést placenou opravu. Před opravou bude kupující informován o ceně opravy, rozsahu a nutné době, a to vše na základě písemné servisní smlouvy.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

9.2. Kupující dále bere na vědomí, že zboží vyrobené/upravené prodávajícím včetně jeho fotografií reklamní materiály, fotografie, obrázky, jiná označení zboží a obsah webových stránek je chráněn autorským právem. Bez prokazatelného písemného souhlasu prodávajícího, je výslovně zakázáno jejich kopírování a další šíření jakýmkoliv způsobem. Tento souhlas může prodávající bez udání důvodu kupujícímu kdykoli odebrat. Uzavřením kupní smlouvy kupujícímu nevznikají žádná práva k průmyslovému a jinému duševnímu vlastnictví (zejména k ochranným známkám, obchodní firmě, firemnímu logu) prodávajícího či dalších osob, jejichž produkty se vyskytují v obchodní nabídce prodávajícího, není-li stanoveno jinak. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.

9.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

9.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.

9.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ, UKLÁDÁNÍ COOKIES A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Totéž platí pro zasílání ostatními prostředky komunikace na dálku (pošta, fax, telefon apod.). Tento souhlas může kupující kdykoliv odvolat.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10.3. Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje chráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde: https://minile.cz/pravidla-ochrany-osobnich-udaju/

11. DORUČOVÁNÍ

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu, není-li stanoveno jinak.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Smluvní strany ujednávají, že rozhodným právem, kterým se řídí právní vztahy smluvních stran vzniklé z kupní smlouvy (smlouvy o dílo, těchto obchodních podmínek) i právní vztahy smluvní takto v nich výslovně neupravené, je právní řád ČR. Soudem příslušným k projednání a rozhodnutí všech případných sporů vzniklých mezi kupujícím a prodávajícím podle těchto smluv a OP nebo v souvislosti s nimi je obecný soud prodávajícího.

12.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

12.3. Platné OP jsou k dispozici v provozovně prodávajícího a na jeho internetových stránkách a každý kupující je při koupi zboží na tyto upozorněn a s těmito má možnost se seznámit. Prodávající je oprávněn OP doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platných právních úprav a v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či OP vyžadují písemnou formu.

12.4. Smlouva včetně OP je archivována prodávajícím v elektronické podobě po dobu minimálně 5 let a je přístupná na požádání kupujícího.

12.5. Smlouva a ostatní dokumenty jsou vyhotoveny v českém jazyce.

12.6. Provozovatel nevyužívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. Lze se obrátit na stížnostní organ dohledu nebo státního dozoru. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Provozovatelem a Spotřebitelem z Kupní smlouvy.

12.7. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Tyto OP nabývají platnosti dne 14.9.2020 a v plném rozsahu ruší předchozí OP.